Privacybeleid

Privacyverklaring Empty Bottle News Agency (EBNA)

Empty Bottle News Agency is een uitgeverij van P.J. (Pieter) Roos.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Het gaat op deze website (www.ebna.nl en subsites) uitsluitend om de webwinkel. Andere delen gebruiken jouw persoonlijke gegevens niet. EBNA heeft een hekel aan profilering en optimalisatie van de individuele gebruikerservaring.
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch 020-6361070
Maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 20:00 uur
E-mail Mail naar pjroos@ebna.nl
 Post Empty Bottle News Agency
Keratellastraat 24
1035VW Amsterdam

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bestellen van een artikel laat je persoonsgegevens bij ons achter. Deze worden alleen gebruikt om het bestelde artikel naar het juiste adres te kunnen versturen, en eventueel een betaling aan een order te kunnen relateren.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • gebruikersnaam
 • voornaam
 • achternaam
 • bedrijfsnaam (facultatief)
 • straat, huisnummer, plaats, land
 • e-mailadres
 • wachtwoord
 • bestelde artikelen
 • bestelnotitie
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Op het moment geldt dit alleen voor besteldienst of on demand printbedrijf om de bestelling bij jou te bezorgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Profilering en cookies

Wij voeren geen profilering uit.

Bij het verzamelen  van je gegevens kunnen we ook gebruik maken van cookies. Deze worden niet gebruikt om jouw voorkeuren vast te leggen, alleen om een juiste navigatie binnen de site te waarborgen. Op het moment gebeurt dit niet, we gebruiken standaard WordPress themes en en geen plugins die cookies gebruiken.

Beveiligen en bewaren

Wij  wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je voor het laatst een artikel hebt besteld zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, kun je geen bestellingen plaatsen op onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Je kunt ook contact opnemen met EBNA via de volgende gegevens:

 Telefonisch 020-6361070
Maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 20:00 uur
 E-mail Mail aan pjroos@ebna.nl
Post Empty Bottle News Agency
Keratellastraat 24
1035VW Amsterdam
 Online Als je een account bij EBNA Webwinkel hebt, kun je alle gegevens die ons bekend zijn raadplegen via https://www.ebna.nl/webwinkel/mijn-account/

Je kunt ook een verzoek indienen via Verzoek toegang tot data
Na dit verzoek zal je gevraagd worden om kopie van geldig legimatiebewijs. Zie uitleg hieronder (‘Identificatie’).

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 1 week is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Lees meer: